Боротьба триває: проект 2681 розглянуть у першому читанні

news image

27 травня за підсумками жвавого обговорення Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вирішив рекомендувати проект закону №2681 щодо окремих питань діяльності професійних спілок до прийняття в першому читанні. Одночасно з цим Комітет вирішив створити робочу групу з його доопрацювання до другого читання із залученням соціальних партнерів.  

Сьогодні також на сайті Верховної Ради було оприлюднено висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради (далі – ГНЕУ), в якому фахівці управління вважають за доцільне повернути законопроект на доопрацювання за результатом його розгляду у першому читанні. Вони також визначили низку зауважень до законопроекту, так як його положення порушують ряд норм Конституції України, конвенцій Міжнародної організації праці та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Також Головне науково-екпертне управління  зазначає, що чаастина положень проекту не узгоджується з іншими положеннями Кодексу законів про працю, Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”, що створює внутрішню суперечливість у цих законодавчих актах, а також не узгоджується з положеннями інших законів, що може ускладнити їх практичне застосування.

Як влучно зазначено у висновку, профспілки за своєю природою є найбільшими представницькими інституціями громадянського суспільства, головною функцією яких є захист прав та інтересів найманих працівників. Проте у законопроекті, одночасно з осучасненням відповідного законодавства,  пропонується обмеження деяких прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушується державна гарантія на реалізацію трудових прав громадян, а також принципи незалежності, самоврядності, невтручання держави в діяльність профспілок, які є загальновизнаними нормами міжнародного і національного законодавства та умовами функціонування системи соціального партнерства.

Основні зауваження експертів ГНЕУ стосуються наступного:

  • Створення контрольних комісій в професійних спілках та об’єднаннях профспілок. 

Фахівці ГНЕУ пропонують виключити із проекту доповнення його новою ст. 2471 «Контрольні комісії, які утворюються у професійних спілках та об’єднаннях профспілок», оскільки Кодексом законів про працю (КЗпП) регулюються трудові відносини, а зазначене питання стосується внутрішньої організації профспілок. 

  • Обмеження права на свободу об’єднань в профспілки

На думку ГНЕУ, зміни до ст. 1 Закону про профспілки, згідно з якими на одному підприємстві, в установі, організації може бути утворено не більше 2 первинних профспілкових організації суперечить ст. 36 Конституції України, згідно з якою, зокрема, громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів; професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів; усі професійні спілки мають рівні права. 

Аналогічне зауваження стосується і змін до цієї статті, згідно з якими визначається мінімальна кількість членів первинної профспілкової організації (10 членів профспілки).

  • Обмеження права брати участь у колективних переговорах для тих професійних спілок, до складу яких входять особи, які відносяться до керівного персоналу підприємства – зміни до ст.20 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”

У новій редакції  ч. 6 ст. 20 Закону визначається, що профспілка, до складу якої  входять особи, які відносяться до керівного персоналу підприємства, установи, організації, не може виступати представником працівників у колективних переговорах. 

На думку експертів ГНЕУ, вказане положення не відповідає ст. 36 Конституції України, за якою всі профспілки мають рівні права.

Крім того, на їх думку, цілком достатньою вбачається передбачена у чинній  редакції вказаної частини ст. 20 Закону заборона ведення переговорів та укладання угод і колективних договорів від імені працівників особами, які представляють роботодавців.

  • Право виборного органу профспілки вимагати звільнення керівника підприємства, якщо він порушує законодавство про працю, не дотримується положень колективного договору чи ухиляється від його укладення.(ст. 247 КЗпП, ст. ст. 33, 38 Закону про профспілки)

Скасування такого права в проекті 2681, на думку фахівців ГНЕУ, порушує ст. ст. 36, 45 КЗпП, згідно з якими профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди. Крім того, згадане право профспілкового органу є важливим елементом правового механізму захисту прав та законних інтересів працівників.  

  • Право профспілок перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи

Виключення зі ст. 248 КЗпП, ст. 40 Закону про профспілки положення про таке право профспілок не враховує закріпленого у цих же нормах їх права «одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників», а також необхідності виконання ними функції громадського контролю за додержанням законодавства про оплату праці (ст. 35 Закону України «Про оплату праці»).

До того ж,  як доцільно зазначають фахівці, що саме  для захисту прав працівників у законодавстві була закріплена й норма про обов’язок роботодавця у разі затримки виплати заробітної плати на вимогу виборних профспілкових органів давати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу (ч. 2 ст. 251 КЗпП, ст. 45 Закону про профспілки). Цю норму  теж пропонується скасувати без належної аргументації, що може негативно позначитися на захисті прав працівників на оплату їх праці.

  • Зменшення повноважень профспілок, їх об’єднань (ч.2, 3, 5 пропонованої ст.21 Закону “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”)

Таке виключення не узгоджується з відповідними положеннями Закону України «Про соціальний діалог в Україні», зокрема, із його ст. ст. 8, 12.

  • Обов’язковість розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх об’єднаннями пропозицій профспілок про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників

Виключення такого положення зі ст. 22 Закону про профспілки, на думку фахівців ГНЕУ, не узгоджується зі ст. 50 Закону України «Про зайнятість», та не враховує положення Директиви Ради 98/59/ЄС «Про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення» від 20.07.1998, яка має бути імплементованою в національне законодавство згідно з  Додатком XL Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у якій передбачено проведення роботодавцем консультацій з представниками працівників у разі планування ним проведення скорочення штатів. 

  • Надання інформації на запити профспілок

У проекті пропонується скасувати: право роботодавця надавати профспілкам інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації (зміни до ч. 1 ст. 251 КЗпП, ч. 1 ст. 45 Закону про профспілки). При цьому, із цих частин виключається також строк надання інформації, протягом якого роботодавець має надати відповідно до їх положень); право профспілок на безоплатне отримання інформації від роботодавців або їх об’єднань, державних органів та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій                                     

Фахівці ГНЕУ вважають, що вказані зміни не узгоджуються зі  статтями 4, 5 Закону України «Про інформацію». Адже громадське об’єднання, як суб’єкт інформаційних відносин, має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. 

Також вони звертають увагу, що така інформація є необхідною при укладенні колективних договорів та угод, а також у разі припинення трудових відносин з причин економічного, технічного, структурного або аналогічного характеру,  яка має надаватися профспілкам як представникам працівників, зокрема, відповідно до ст. 13 Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця».

Крім того, скасування обов’язку роботодавця надавати необхідну інформацію у визначений законом строк несе ризик зловживання з його боку та порушення прав членів профспілок. Ці зміни не враховують регламентацію мінімальних стандартів порядку інформування та проведення консультацій на підприємствах, викладену в Директиві 2002/14/ЄС «Про встановлення загальних правил щодо інформування та консультування працівників в ЄС» (включена до переліку документів, обов’язкових для імплементації згідно Додатку XL Угоди про асоціацію).

Відповідно до ст. 4 вказаної Директиви інформація має надаватися в такий час, таким чином і з відповідним змістом, що дозволяє, зокрема, представникам працівників провести адекватне дослідження та, за необхідності, підготуватися до консультацій. Закріплено вимогу про обов’язкове  надання інформації:  про недавній та ймовірний розвиток діяльності підприємства та підприємства та економічну ситуацію; щодо ситуації, структури та ймовірного розвитку зайнятості в межах підприємства чи установи та щодо будь-яких передбачених заходів, що передбачаються, зокрема, коли існує загроза зайнятості; щодо рішень, які можуть призвести до істотних змін в організації праці або в договірних відносинах.

  • Скасування деяких повноважень виборних органів профспілок

Позбавлення працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, додаткових гарантій під час притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, звільнення членів виборних профспілкових органів без згоди профоргану (зміни до ст. 252 КЗпП, ст. 41 Закону про профспілки) є порушенням вимог ст. 1, 2  Конвенції МОП № 135 «Про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються». 

Зокрема, згідно зі ст. 1 Конвенції МОП № 135  представники працівників   на підприємстві користуються ефективним захистом від будь-якої дії,  яка може завдати їм шкоди, включаючи звільнення,  що грунтується на  їхньому  статусі чи на їхній  діяльності  як  представників  працівників,  чи  на їхньому членстві  у  профспілці  або  на  їхній  участі  в   профспілковій діяльності, в  тій  мірі,  в якій вони діють відповідно до чинного законодавства  чи  колективних   договорів   або   інших   спільно погоджених умов.

На думку ГНЕУ, запропоновані у проекті зміни до ст. 252 КЗпП, ст. 41 Закону про профспілки можуть суттєво погіршити становище працівників, обраних до профорганів, оскільки притягнення до дисциплінарної відповідальності профспілкових лідерів за їх активну позицію є, на жаль, непоодинокими випадками.

  • Тривалість профспілкової відпустки

Зауваження попереднього пункту стосується і зменшення тривалості відпустки на час профспілкового навчання з 6 до 3 календарних днів працівникам, обраним до складу виборних органів профспілки, та скасування гарантії збереження середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу за цей час, яке, до того ж не узгоджується зі ст. 151 Закону України «Про відпустки» .   

Крім цього, ГНЕУ вважає, що вказані положення не узгоджуються зі ст. 22 Конституції України, за якою  при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Аналіз юристів ГО “Трудові ініціативи” можете прочитати у цій статті.