Право на відпочинок: додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

analytic image

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Право працівників на навчальну відпустку закріплено у статті 1 Конвенції Міжнародної організації праці “Про оплачувані учбові відпустки” від 24 червня 1974 р. № 140, ратифікованою Україною 26 вересня 2002 р., у якій “оплачувана учбова відпустка” означає відпустку, яка надається працівникові з метою навчання на визначений період у робочий час з виплатою відповідної грошової допомоги.

Відповідно до ст. 202 Кодексу законів про працю України кожен роботодавець, незалежно від виду діяльності та форми власності підприємства, повинен створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Поєднання роботи та навчання викликає чимало питань, саме тому необхідно знати важливі деталі про порядок, умови надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, як їх оформляють та оплачують.

Види додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

Умови надання відпусток у зв’язку з навчанням

Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням надають протягом навчального року незалежно від строку безперервної роботи на цьому підприємстві.

Навчальна відпустки надаються незалежно від щорічних основної та додаткової відпусток. Порядок їх надання не залежить один від одного.

Навчальні відпустки не підлягають поділу на частини, перенесенню на інший період, продовженню на святкові та неробочі дні. Також за невикористані дні таких відпусток не виплачується грошова компенсація.

Важливо! Роботодавець зобов’язаний надавати працівнику таку відпустку саме в той час, який визначено навчальним закладом. Ненадання відпустки у цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю для підприємства, оскільки за ст. 202 КЗпП на роботодавця покладається обов’язок створювати працівникам необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Порядок оформлення

  • працівник подає роботодавцеві заяву про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням і додає до неї довідку-виклик з навчального закладу.

Звертаємо увагу! У заяві працівник обов’язково зазначає дату початку навчальної відпустки і її тривалість.

Важливо! Підтвердженням того, що працівник навчається успішно, є надана довідка-виклик від навчального закладу. Вимагати від працівника надати інші документи роботодавець не має права (листи Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13 та від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13).

  • роботодавець видає наказ про надання працівникові додаткової відпустки у зв’язку з навчанням на підставі заяви від працівника і довідки-виклику з навчального заклад.

Оформляється наказ або в довільній формі із зазначенням тривалості навчальної відпустки та конкретних дат її надання, або шляхом заповнення типової форми № 3-П, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489.

Особливості навчальних відпусток, поєднання зі щорічними

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

Відповідно до статті 217 КЗпП України на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Середню зарплату для оплати відпускних розраховують відповідно до Порядку № 100 КМУ.

Винятки:

  • для працівників, які уклали трудовий договір за сумісництвом. Сумісники на час навчальної відпустки можуть оформити відпустку без збереження заробітної плати на підставі п. 14 ст. 25 Закону України “Про відпустки” (див. лист Мінсоцполітики від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16);
  • для працівників, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, та працівникам, які складають випускні іспити під час навчання на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах. Працівникам надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад.

Нарахування заробітної плати за час навчальної відпустки, тобто відпускних провадиться як і для звичайних відпусток – не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Надання відпусток у разі навчання працівника за кордоном

Згідно зі статтею 2 Конвенції Міжнародної організації праці N 140 “Про оплачувані навчальні відпустки” кожен член організації розробляє і здійснює політику, що сприяє наданню оплачуваних учбових відпусток, методами, що відповідають національним умовам і практиці.

Проблема щодо надання додаткових оплачуваних відпусток у зв’язку з навчанням працівникам, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, а навчаються у навчальних закладах за кордоном, полягає у відмінностях законодавства про освіту, в тому числі визначенні рівнів акредитації навчальних закладів, порядку їх надання (на підставі якого документа роботодавець має надати працівникові таку відпустку).

Законодавством однозначно не врегульовано дане питання, проте листі Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13 вказано, що працівникам, які навчаються у закладах освіти за кордоном, додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням можуть надаватися тільки за умови, що навчання здійснюється в порядку, установленому законодавством відповідної держави, і закінчується видачею диплома, еквівалентного диплому українського закладу вищої освіти, який визнається в Україні.

Водночас у цьому випадку питання надання навчальних відпусток можуть бути врегульовані колективним договором установи, в якій працює працівник.

Надання відпусток у разі навчання працівника одночасно у двох навчальних закладах

Законодавством не передбачено обмежень щодо надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток працівникам, які навчаються одразу у двох і більше навчальних закладах. Також на нормативному рівні не встановлено заборони на надання таких відпусток при навчанні працівника (за заочною або вечірньою формою навчання) одразу на двох факультетах навчального закладу. З цього випливає, що на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, держіспитів, підготовки та захисту дипломної роботи роботодавець має надати та оплатити в повному обсязі навчальні відпустки як в одному, так і в іншому навчальному закладі.

Окрім цього, відсутні і обмеження щодо кількості днів відпусток у зв’язку з навчанням для працівників, які одночасно здобувають другу вищу освіту в декількох навчальних закладах. Головне щоб період такої відпустки в одному навчальному закладі не збігався з періодом навчальної відпустки в іншому навчальному закладі.

Навчальні відпустки, якщо навчальний процес має свої особливості

Стаття 15 Закону України “Про відпустки” передбачає навчальні відпустки, де навчальний процес має свої особливості для працівників, , які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання. Їх порядок, тривалість та умови надання визначено Постановою КМУ № 634 від 28 червня 1997 року “Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості”.

Ці відпустки надаються на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи), де навчання проводиться за відповідним напрямами, а саме:

– культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання): щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати; щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;

– театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно- та телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-/телеоператорство): щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати;щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;

– філологія (мова та література): щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.

Важливо! Ці відпустки надаються понад тривалість визначену у ст. 15 ЗУ “Про відпустки”. Відповідно до пункту 3 Порядку № 634 вищим навчальним закладам дозволено у разі потреби здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.

У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до юристів ГО “Трудові ініціативи”

author

Катерина Швець

author

Надія Йолкіна

вас може зацікавити

inter

Право на відключення: відпочивайте на здоров’я

Вихідні, відпустка, завершення робочого дня, а ваш смартфон розривається від великої кількості робочих повідомлень та дзвінків? Директор вимагає бути онлайн 24/7? Чи можна цьому зарадити і чи маєте ви право відключити свій телефон/комп’ютер у позаробочий час? Непорушною аксіомою є необхідність охорони праці для кожного найманого працівника. Такою ж аксіомою має стати і охорона відпочинку для […]

inter

Право на відпочинок: відпустка без збереження заробітної плати

У період посилення карантину актуальною буде інформація для працівників про відпустки без збереження заробітної плати: хто може їх отримати у обов’язковому порядку, як їх отримати, яка процедура тощо. Ззагалом надання даних відпусток передбачено ст. 84 Кодексу Законів про працю та ст. 25-26 Закону України “Про відпустки”. Види відпусток без збереження заробітної плати Важливо! Законодавство не містить […]